Skip Navigation Links

Pranešimas dėl duomenų apsaugos

„Robert Bosch UAB“ (toliau tekste - „TT/RB“ arba „mes“) sveikina Jus apsilankius Interneto puslapiuose ir mobiliosiose programėlėse (toliau tekste kartu dar vadinama „Internetiniais pasiūlymais“). Dėkojame už domėjimąsi mūsų bendrove, produktais ir paslaugomis.

Toliau galite susipažinti su mūsų pranešimu dėl duomenų apsaugos ar jį atsispausdinti.

1. TT gerbia Jūsų privatumą
2. Kontrolierius
3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas
4. Naudojimasis mūsų mobiliosiomis programėlėmis
5. Apsauga
6. Naudotojo teisės
7. Pranešimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai
8. Asmuo susisiekti
9. Įsigaliojimo data

Primename, kad TIS programėlės prieigą gausite tik tokiu atveju, jei patvirtinsite, kad perskaitėte ir atkreipėte dėmesį į šį pranešimą dėl duomenų apsaugos.

1. TT gerbia Jūsų privatumą

Mums rūpi apsaugoti Jūsų privatumą tvarkant asmens duomenis ir užtikrinti bet kokių verslo duomenų saugumą. Jūsų apsilankymo Internetiniuose pasiūlymuose metu gautus asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir griežtai laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas įtraukti į mūsų bendrovės politiką.

2. Kontrolierius

TT/RB atsakingai kontroliuoja Jūsų duomenų tvarkymą; išimtys nurodytos šiame pranešime dėl duomenų apsaugos.

Susisiekite su mumis adresu: uz “Robert Bosch UAB, Ateities pl. 79, LT52104, Kaunas, Lithuania”

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

3.1 Principai

Asmens duomenys yra informacija apie identifikuotą arba galimą identifikuoti fizinį asmenį, įskaitant, pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pagrindinius sutarties duomenis, sutarties apskaitos ir mokėjimo duomenis, kurie yra asmens tapatybės išraiška.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis (įskaitant IP adresą) tik tais atvejais, jei yra įstatyminis pagrindas tai daryti arba jei Jūs leidote tvarkyti ar naudoti atitinkamus asmens duomenis, pvz., užsiregistruodami.

3.2 Tvarkomų duomenų klasės

Mes tvarkome toliau išvardintų klasių duomenis:

• Susisiekimo duomenys (pvz., vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, IP adresas)
• Pagrindiniai sutarties duomenys (pvz., sutartiniai santykiai, sutartiniai ar produkto interesai)
• Kliento istorija
• Sutarties apskaitos ir mokėjimo duomenys
• Planavimo ir kontrolės duomenys

3.3 Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes ir mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarkome tokiais tikslais:

Sutartinių įsipareigojimų, numatytų paslaugų sutarčių sąlygomis ir terminais, vykdymo tikslais.
(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų vykdymas). Neužmirškite, kad privalote pateikti mums visus duomenis, reikalingus paslaugų sutarties įsipareigojimams įvykdyti. Nesilaikydami šios nuostatos galite prarasti sutartimi numatytas savo teises.

Klientų skundų valdymo tikslais.
(Teisinis pagrindas: teisėtas interesas tobulinti mūsų produktus, paslaugas ir Internetinius pasiūlymus).

Paslaugų pertrūkių taisymo ir saugumo tikslais.
(Teisinis pagrindas: duomenų apsaugos srities teisinių įsipareigojimų vykdymas ir teisėtas interesas ištaisyti paslaugų pertrūkius bei apsaugoti pasiūlymus).

Produktų ar klientų apklausos atliekamos elektroniniu būdu ir (arba) telefonu.
(Teisinis pagrindas: teisėtas interesas siekiant pagerinti su produktais ir paslaugomis susijusią veiklą).

• Mūsų teisių apsaugos ir gynimo tikslais.
(Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas apsaugoti ir apginti savo teises).

3.4 Registracija

Jei pageidaujate pasinaudoti kokios nors sutarties vykdymo privalumais arba jų gauti, paprašysime jus užsiregistruoti. Registracijos metu mes renkame asmens duomenis, reikalingus pradėti tai sutarčiai vykdyti (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, pageidautiną mokėjimo būdą, jei nurodytas, arba sąskaitos savininką, PVM) ir kitus savanoriškai nurodytus duomenis, jei yra.

3.5 Registro bylos

Kaskart, kai tik naudojatės Internetu, Jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią mes įrašome į taip vadinamąsias registro bylas.

Kurį laiką (neilgai) saugome registro bylas, kad galėtume nustatyti paslaugų nutrūkimus ir saugumo tikslais (pvz., tirdami mėginimus įsibrauti), vėliau jas ištriname. Įrodymams reikalingų registro bylų netriname iki incidentas išsprendžiamas; atskirais atvejais jas perduodame tiriančioms institucijoms.

Registro bylos taip pat naudojamos analizės tikslais (be IP adreso ar su daliniu IP adresu).

Registro bylose saugoma tokia informacija:

– Galutinio įrenginio, naudojamo prieigai prie Internetinio pasiūlymo, IP adresas (internetinio protokolo adresas);
- Mobiliojo įrenginio ID, jei Internetiniu pasiūlymu naudojamasi per mobilųjį įrenginį;
– Svetainės, per kurią gauta prieiga prie Internetinio pasiūlymo, Interneto adresas (taip vadinamoji kilmės URL arba nuorodos URL);
– Paslaugų teikėjo, per kurį gauta prieiga prie Internetinio pasiūlymo, pavadinimas;
– Peržiūrėtų failų ar informacijos pavadinimai;
– Data, laikas ir duomenų atšaukimo trukmė;
– Perduotų duomenų kiekis;
– Operacinė sistema ir informacija apie naudojamą naršyklę bei įdiegtus jos priedus (pvz., Flash Player);
– http būsenos kodas (pvz., „Užklausa sėkminga“ ar „Ieškomo failo nerasta“).

3.6 Vaikai

Šis Internetinis pasiūlymas neskirtas jaunesniems negu 16 metų amžiaus vaikams.

3.7 Duomenų perdavimas

3.7.1 Duomenų perdavimas kitiems kontrolieriams

Iš esmės Jūsų asmens duomenys perduodami kitiems kontrolieriams tik tuo atveju, jei tai būtina sutartiniams įsipareigojimams atlikti, jei mes patys ar trečioji šalis yra teisėtai suinteresuoti perduoti duomenis arba jei Jūs davėte leidimą tai daryti. Informacijos apie teisėto duomenų perdavimo pagrindus žr. skyrelyje „Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“. Trečiosios šalys taip pat gali būti kitos „Bosch“ grupės bendrovės. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims teisėtų interesų pagrindu paaiškintas šiame pranešime dėl duomenų apsaugos.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems kontrolieriams tais atvejais, kai tai padaryti privalome, remdamiesi įstatymų reikalavimais ar vykdytinais administraciniais ar teismo nurodymais.

3.7.2 Paslaugų teikėjai (bendrąja prasme)

Prekybos ir rinkodaros paslaugoms teikti, sutartims valdyti, mokėjimams tvarkyti, programavimo, duomenų talpinimo ir pagalbos linijos paslaugoms teikti mes pasitelkiame išorinius paslaugų teikėjus. Juos mes kruopščiai atrinkome ir nuolat stebime, ypač dėl jų laikomų duomenų tvarkymo kruopštumo ir apsaugos. Visi paslaugų teikėjai įpareigoti laikytis konfidencialumo ir įstatymų reikalavimų. Paslaugų teikėjai taip pat gali būti kitos „Bosch“ grupės bendrovės.

3.8 Saugojimo trukmė; saugojimo laikotarpiai

Iš esmės saugome Jūsų duomenis tol, kol reikia mūsų Internetinėms paslaugoms ir susijusioms paslaugoms teikti arba kol turime teisėtų interesų saugoti šiuo duomenis (pvz., įvykdę savo sutartinius įsipareigojimus, galime ir toliau turėti teisėtų interesų paštu siųsti rinkodaros pasiūlymus). Visais kitais atvejais panaikiname Jūsų asmens duomenis, išskyrus tuos, kuriuos saugoti reikalaujama įstatymais (pvz., mokesčių ir prekybos įstatymais numatyta prievolė tam tikrą laikotarpį saugoti tam tikrus dokumentus, pavyzdžiui, sutartis ir sąskaitas).

4. Naudojimasis mūsų mobiliosiomis programėlėmis

Greta Internetinių pasiūlymų turime ir mobiliųjų programėlių (toliau - Programėlės), kurias galite atsisiųsti į savo mobiliuosius įrenginius. Greta svetainėse renkamų duomenų per šias programėles mes papildomai renkame Jūsų asmens duomenis, gaunamus iš naudojimosi mobiliuoju įrenginiu.

5. Apsauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų vardu paslaugas teikiančios bendrovės yra įpareigoti laikytis konfidencialumo ir taikytinų duomenų apsaugos įstatymų. Imamės visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių tam tikro lygio saugumui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, suklastojimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar gavimo. Tobulėjant technologijoms, mūsų apsaugos priemonės taip pat nuolat tobulinamos.

6. Naudotojo teisės

Norėdami priversti gerbti Jūsų teises, kreipkitės skyrelyje „Asmuo susisiekti“ nurodytais duomenimis. Tai darydami neužmirškite užtikrinti galimybę neabejotinai nustatyti Jūsų tapatybę.

6.1 Teisė gauti informaciją apie duomenis ir prieigą prie jų

Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą arba paneigimą, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir, jei tvarkomi, gauti prieigą prie savo asmens duomenų.

6.2 Teisė reikalauti pataisyti ir panaikinti duomenis

"Turite teisę reikalauti nedelsiant pataisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis, pavyzdžiui, nurodant papildomą teiginį.

Ši teisė netaikoma atsiskaitymo ar apskaitos tikslais tvarkomiems duomenims ir duomenims, kuriuos saugoti tam tikrą laikotarpį numatyta įstatymų nuostatomis. Vis dėlto, jei prieiga prie tokių duomenų nėra būtina, jie bus tvarkomi ribotai (žr. tolesnius skyrelius).

6.3 Tvarkymo apribojimas

Turite teisę įstatymų numatytose ribose pareikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

6.4 Prieštaravimas asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę bet kada uždrausti mums tvarkyti duomenis. Tokiu atveju mes nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai toliau juos tvarkyti bus aiškus įstatymų numatytas už Jūsų interesus, teises ir laisves viršesnis pagrindas arba kai tokiu tvarkymu bus siekiama įvesti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

6.5 Prieštaravimas asmens duomenų tvarkymui, remiantis „teisėtu interesu“

Be to, turite teisę bet kada paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, jei šis prieštaravimas pagrįstas „teisėtu interesu“. Tokiu atveju mes nustosime tvarkyti Jūsų duomenis, išskyrus atvejus, kai toliau juos tvarkyti bus aiškus įstatymų numatytas už Jūsų teises viršesnis pagrindas.

6.6 Sutikimo atšaukimas

Davę sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą (atšaukimas įsigalios iškart). Dėl to duomenų tvarkymas iki Jūsų atšaukimo netaps neteisėtas.

6.7 Duomenų portatyvumas

Turite teisę gauti mums pateiktus savo duomenis struktūriškai apibrėžtu, įprastu ir kompiuterio atpažįstamu formatu arba, jei tai techniškai įmanoma, pareikalauti perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai.

6.8 Teisė skųstis priežiūros institucijai

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Galite kreiptis į atitinkamą savo gyvenamosios vietos ar valstybės priežiūros instituciją arba už mus atsakingą priežiūros instituciją. Už mus atsakinga toliau nurodyta priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

7. Pranešimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones, jei to prireiktų dėl techninės plėtros. Tokiais atvejais atitinkamai pakeisime savo pranešimą dėl duomenų apsaugos. Atkreipkite dėmesį į dabartinę pranešimo dėl duomenų apsaugos versiją, kadangi ji gali keistis.

8. Asmuo susisiekti

Norėdami su mumis susisiekti, adreso žr. skyrelyje „Kontrolierius“.

Norint apginti savo teises, informuoti apie duomenų apsaugos pažeidimus, pateikti pasiūlymų ar skundų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojame kreiptis į grupės komisarą duomenų apsaugai:

p.
Matthias Goebel,
grupės komisaras duomenų apsaugai
„Bosch“ grupės informacijos saugumo ir privatumo komisija (C/ISP)
„Robert Bosch GmbH“
Kronenstrasse 20
70173 Štutgartas
Vokietija
arba
el.pašto adresu: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Įsigaliojimo data

2018.05.15; versija 1.0