Skip Navigation Links

Databeskyttelseserklæring

Robert Bosch A/S (i det følgende "TTSDK" eller "Vi" eller "Os" byder dig velkommen på vores internetsider samt mobilapplikationer (tilsammen også kaldet "Onlinetilbud") og takker for din interesse i vores virksomhed, vores produkter og serviceydelser.

Nedenfor kan du læse vores oplysninger om databeskyttelse eller printe dem ud.

1. TT respekterer din privatsfære

2. Ansvarlig

3. Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

4. Brug af vores mobile applikationer

5. Sikkerhed

6. Brugernes rettigheder

7. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

8. Kontakt

9. Stan na

Vær opmærksom på, at du kun har adgang til TIS-applikationen, hvis du bekræfter, at du har læst oplysningerne om databeskyttelse og følger dem.

1. TT respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personoplysninger og sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os. Vi behandler personoplysninger, der indsamles, når du besøger vores onlinetilbud, fortroligt og kun iht. lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er en del af vores virksomhedspolitik.

2. Ansvarlig

TT/SDK er ansvarlig for behandlingen af dine data. Undtagelser forklares nærmere i disse oplysninger om databeskyttelse.

Vores kontaktdata lyder som følger: Robert Bosch A/S. Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark.

3. Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

3.1 Principper

Personoplysninger er alle informationer, der gælder en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså fx navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, oplysninger vedrørende kontrakt, bogføring og betaling, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger (inkl. IP-adresser), hvis der er et retsgrundlag herfor, eller du har givet os dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger vedr. denne sag fx som led i en registrering.

3.2 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kommunikationsdata (fx navn, telefon, e-mailadresse, IP-adresse)

• Kontraktmæssige masterdata (fx kontraktmæssige forhold, kontrakt- eller produktmæssige interesser)

• Kundehistorik

• Kontraktmæssige bogførings- og betalingsdata

• Planlægnings- og reguleringsdata

3.3 Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og serviceleverandører, der har fået tildelt opgaver af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser iht. vores kontraktmæssige betingelser ifølge servicekontrakten..
(Retsgrundlag: opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser). Vi gør opmærksom på, at du er forpligtet til at give os alle data, der er nødvendige for at opfylde de kontraktmæssige forpligteler i servicekontrakten.
Overtrædelse af disse betingelser kan føre til mistede rettigheder pga. kontrakten.

• Styring af kundereklamationer
(Retsgrundlag: berettiget interesse i at forbedre vores produkter, serviceydelser og onlinetilbud).

• Afhjælpning af fejl og af sikkerhedsmæssige årsager
(Retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl oog vores tilbuds sikkerhed).

• Produkt- eller kundeundersøgelser udført elektronisk og/eller pr. telefon, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det
(Retsgrundlag: berettiget interesse (til forbedring af vores produkter og serviceydelser).

• Sikring og forsvar af vores rettigheder
(Retsgrundlag: berettiget interesse fra vores side i at sikre og forsvare vores rettigheder).

3.4 Registrering

Hvis du ønsker at anvende eller få adgang til ydelser, der kræver indgåelse af aftale, beder vi dig registrere dig. Med din registrering indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for kontraktopfyldelse (fx fornavn, efternavn, fødselsdag, e-mailadresse, hvis relevant, detailer om den foretrukne betalingsmåde eller om kontoindehaver, moms) samt yderligere data på frivillig basis, hvis relevant.

3.5 Logfiler

Ved hver brug af internettet sendes der automatisk bestemte informationer fra din internet-browser, der gemmes af os i såkaldte logfiler. Vi gemmer logfilerne i en kort periode for registrering af fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (fx for opklaring af angrebsforsøg), hvorefter vi sletter dem. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig til bevisformål, er undtaget af sletning indtil endelig afklaring af den pågældende hændelse og kan i den konkrete situation videregives til efterforskningsmyndighederne. Logfiler anvendes også til analyseformål (uden IP-adresse eller uden komplet IP-adresse.

I logfilerne gemmes især følgende informationer:

– IP-adresse (internetprotokol-adresse) for den terminal, der anvendes for at få adgang tilb onlinetilbuddet.

– Terminalidentifikation, hvis brug af onlinetilbud finder sted via terminal.

– Internetadresse for det website, hvorfra onlinetilbuddet hentes (såkaldt oprindelses- eller referrer URL).

– Navnet på den serviceudbyder, via hvilken adgang til onlinetilbuddet sker.

– Navnet på de filer eller informationer, der har været adgang til.

– Dato og klokkeslæt samt besøgets varighed.

– Mængde af overførte data.

– Driftssystem og oplysninger om anvendt internet-browser inkl. add-ons installeret (fx Flash Player).

– http-status-kode (fx “Forespørgsel vellykket” eller “Søgt fil ikke fundet”).

3.6 Børn

Brug af dette onlinetilbud er forbudt for børn under 13 år.

3.7 Videregivelse af data

3.7.1 Videregivelse af data til andre ansvarlige

Dine personoplysninger overføres principielt kun til andre ansvarlige, hvis dette er nødvendigt for opfyldelse af en kontraktmæsig forpligtelse, eller vi eller tredjepart har berettiget interesse i videregivelse af data, eller hvis dit samtykke til dette foreligger. Enkeltheder om retsgrundlag er at finde i afsnittet - Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjepart kan også være andre selskaber inden for Bosch-koncernen. Hvis data overføres til tredjepart baseret på berettiget interesse, forklares dette i oplysningerne om databeskyttelse.

Desuden må data overføres til andre ansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det pga. lovbestemmelser eller retsgyldige administrative eller juridiske ordrer.

3.7.2 Serviceudbydere (generelt)

Vi tildeler eksterne serviceudbydere opgaver som fx salgs- og marketingservice, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-service. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især med henblik på deres omhyggelige håndtering og beskyttelse af data, de har gemt. Alle serviceudbydere har tavshedspligt og er forpligtet til at overholde gældende lovbestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre selskaber inden for Bosch-koncernen.

3.8 Opbevaringsvarighed – opbevaringsfrister

Vi gemmer principielt kun dine data, så længe det er nødvendigt for levering af vores onlinetilbud og den dermed forbundne service, eller så længe vi har en berettiget interesse i at gemme dataene (fx kan vi stadig have en berettiget interesse i postmarketing efter opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af de data, vi er forpligtet til at gemme for at opfylde juridiske forpligtelser (fx er vi pga. skattemæssige og kommercielle opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare dokumenter som kontrakter og fakturaer i en vis periode).

4. Brug af vores mobile applikationer

Ud over vores onlinetilbud stiller vi mobile applikationer (”Apps”) til din rådighed, som du kan downloade på din mobile enhed. Ud over de data, der registreres på websider, registrerer vi yderligere personoplysninger via vores apps, der specifikt opstår ved anvendelse af en mobil enhed.

5. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de virksomheder, der leverer service på vores vegne, har tavshedspligt og er forpligtet til at overholde bestemmelserne i den relevante lovgivning om databeskyttelse. Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau og beskytte dine data, der administreres af os, især mod risiko for utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uberettiget offentliggørelse eller uberettigede personers adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

6. Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende anvendes angivelserne i afsnittet ”Kontakt”. Sørg i den forbindelse for, at vi entydigt kan identificere din person.

6.1 Informations- og oplysningsret

Du har ret til at modtage oplysninger fra os, om behandling af dine data. Her kan du gøre en ret til information gældende med hensyn til de personoplysninger, som vi behandler for dig.

6.2 Berigtigelses- og sletningsret

Du kan forlange berigtigelse af ukorrekte personoplysninger - hvis de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggørelse og sletning af dine data. Dette gælder ikke data, der er nødvendige af hensyn til afregning og bogføring, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. Hvis adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af disse imidlertid (se nedenfor).

6.3 Begrænsning af behandling

Hvis de lovmæssige forudsætninger er opfyldt, kan du forlange en begrænsning af behandlingen af dine data.

6.4 Indsigelse mod databehandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi - iht. lovens bestemmelser - kan påvise nødvendige beskyttelsesværdige grunde til en viderebehandling, der vejer tungere end dine rettigheder.

6.5 Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse"

Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis dette sker i berettiget interesse. Vi vil herefter indstille behandlingen af dine data, medmindre vi – iht. lovens bestemmelser – kan påvise nødvendige beskyttelsesværdige grunde til en viderebehandling, der vejer mere end dine rettigheder.

6.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette med omgående virkning. Lovligheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen berøres ikke af dette.

6.7 Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at modtage data, som du har stillet til vores rådighed for behandling i et struktureret, gyldigt og maskinaflæseligt format eller – hvis det er teknisk muligt – at forlange, at dataene overføres til tredjepart.

6.8 Reklamationsret hos den tilsynsførende myndighed

Du har ret til at indgive klage til datasikkerhedsmyndighederne. Du kan henvende dig til de datasikkerhedsmyndigheder, der er ansvarlige for din bopæl eller din delstat eller til de databeskyttelsesmyndigheder, der er ansvarlige for os.Det er:

Datatilsynet

Adresse:
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: +4533193218
Fax: +4533193218
E-mail: dt@remove-this.datatilsynet.dk

7. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis det er nødvendigt pga. den tekniske udvikling. I så fald vil vi tilpasse vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Sørg derfor for, at du har den akuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

8. Kontakt

Hvis du vil i kontakt med os, kan du nå os på adressen, der er angivet i afsnittet "Ansvarlig".

For at gøre dine rettigheder gældende samt for forslag og klager med hensyn til behandling af dine personoplysninger samt for tilbagekaldelse af dit samtykke anbefaler vi, at du retter henvendelse til vores koncernbefuldmægtigede for databeskyttelse:

Hr.
Matthias Goebel
Group Commissioner for Data Protection.
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 21
70173 Stuttgart
Tyskland
eller
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Status

15.05.2018, version 1.0