Skip Navigation Links

Adatvédelmi Tájékoztató

A Robert Bosch Kft. Thermotechnhika üzletága(a továbbiakban: „Bosch” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.

Az alábbiakban olvashatja és kinyomtathatja az adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét
2. Adatkezelő
3. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása
4. Mobil alkalmazásaink használata
5. Biztonság
6. Felhasználói jogok
7. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
8. Kapcsolattartó
9. Hatálybalépés napja

Kérem vegye figyelembe, hogy a TIS alkalmazáshoz csak az adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása után tud hozzáférni.

1. A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

2. Adatkezelő

A Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő;
az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők: Robert Bosch Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104., Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

3. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

3.1 Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

3.2 A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

• Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím)

• Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolatok, szerződéses vagy termékkel kapcsolatos érdekeltség)

• Ügyfél előzmény

• A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok

• Tervezési és szabályozási adatok

3.3 Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

A szolgáltatási szerződésben meghatározott szerződéses kötelezettségek teljesítése
(Jogalap: szerződéses kötelezettségek teljesítése). Kérem vegye figyelembe, hogy Ön köteles minden olyan adatot átadni nekünk,
amelyek a szolgáltatási szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek. A fenti kötelezettség megszegése a szerződés megszüntetését eredményezheti.

Ügyfél panaszok kezelése
(Jogalap: Termékeink, szolgáltatásaink és online ajánlataink fejlesztéséhez fűződő jogos érdek).

Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból
(Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

Termékekkel vagy ügyfelekkel kapcsolatban e-mail és/vagy telefon útján végzett felmérés
(Jogalap: termékeink és szolgáltatásaink szinvonalának javítására irányuló jogos érdek).

Jogaink megvédése és érvényesítése
(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

3.4 Regisztráció

Ha olyan előnyökkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amely szerződés létrehozását igényli, kérjük, regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai, áfa), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat.

3.5 Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.

A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül).

A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:

– Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

– Mobil eszköz azonosító, ha az online ajánlat használata mobil eszközről történik

– Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);

– Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

– A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;

– A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;

– Az átadott adatok mennyisége;

– Az internetböngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player); –http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

3.6 Gyermekek

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

3.7 Adattovábbítás

3.7.1 Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

3.7.2 Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adathosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

3.8 A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

4. Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlataink mellett mobil alkalmazásokat („applikációk”) is kínálunk, amelyeket letölthet mobil eszközére. A weboldalakon gyűjtött adatok mellett alkalmazásainkon keresztül további személyes adatokat is gyűjtünk, amelyek mobil eszközök használatából erednek

5. Biztonság

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

6. Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

6.1 A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

6.2 Adatjavítási és -törlési jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat)

6.3 Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

6.4 Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

6.5 Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

6.6 Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

6.7 Adathordozhatóság:

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

6.8 Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. A minket érintően illetékes felügyeleti hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

8. Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adat-kezelő” pontban megadott címen tegye.Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Mr.
Matthias Goebel
A Bosch csoport adatvédelmi tisztviselője
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
Germany
vagy
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Hatálybalépés napja:

07.05.2018; változat 1.0