Skip Navigation Links

Obaveštenje o zaštiti podataka

Kompanija Robert Bosch d.o.o. (u daljem tekstu: „TT/SSM”, „Mi” ili „Nas”) Vam želi dobrodošlicu na našu internet stranicu i mobilne aplikacije (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Onlajn ponude”). Zahvaljujemo se na pokazanom interesovanju za našu kompaniju, naše proizvode i usluge.

U nastavku možete da pročitate ili odštampate Obaveštenje o zaštiti podataka.

1. Kompanija TT poštuje Vašu privatnost
2. Kontrolor
3. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka
4. Korišćenje naših mobilnih aplikacija
5. Sigurnost
6. Prava korisnika
7. Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka
8. Kontakt informacije
9. Datum pravosnažnosti

Imajte na umu da ćete pristup TIS aplikaciji imati samo ukoliko potvrdite da ste pročitali i uzeli u obzir ovo Obaveštenje o zaštiti podataka.

1. Kompanija TT poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti tokom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka važan je zadatak za nas. Lične podatke koje prikupimo prilikom Vaše posete našim Onlajn ponudama obradićemo poverljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i sigurnost informacija uključeni su u našu korporativnu politiku.

2. Kontrolor

Kompanija TT/SSM je kontrolor koji odgovara za obradu Vaših podataka, a izuzeci su navedeni u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su sledeći: Robert Bosch d.o.o., Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd, Srbija.

3. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

3.1 Principi

Lične podatke čine sve informacije u vezi sa identifikovanim fizičkim licem ili fizičkim licem koje se može identifikovati, a koje odražavaju identitet osobe, kao što su, na primer, ime, prezime, adrese, telefonski brojevi, adrese e-pošte, glavni ugovorni podaci, računovodstvo po ugovoru i podaci o plaćanju.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući i IP adrese) samo ukoliko postoji zakonski osnov za to ili ako ste dali saglasnost za obradu ili korišćenje ličnih podataka u vezi sa ovim obaveštenjem, npr. prilikom registracije.

3.2 Kategorije podataka koji se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

• podaci o komunikaciji (npr. ime, prezime, telefonski broj, e-adresa, adresa, IP adresa)

• glavni ugovorni podaci (npr. ugovorni odnosi, udeo u ugovoru ili proizvodu)

• prethodne informacije o klijentu

• računovodstvo po ugovoru i podaci o plaćanju

• podaci o planiranju i zakonskim propisima

3.3 Svrhe obrade i pravni osnovi

Mi i pružaoci usluga koje budemo angažovali obrađivaćemo Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

Ispunjavanje ugovornih obaveza u skladu sa našim ugovornim uslovima Ugovora o pružanju usluga.
(Pravni osnov: ispunjavanje ugovornih obaveza). Imajte na umu da ste dužni da nam dostavite sve podatke potrebne za ispunjavanje ugovornih obaveza Ugovora o pružanju usluga. Nepridržavanje ovog uslova može usloviti gubitak prava po Ugovoru."

Upravljanje žalbama kupaca
(Pravni osnov: legitimni interes da se poboljšaju naši proizvodi, usluge i Onlajn ponude)."

Rešavanje prekida u pružanju usluga, kao i zbog sigurnosnih razloga.
(Pravni osnov: ispunjavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i opravdan interes da se reše prekidi u pružanju usluga i da se zaštite naše ponude)."

Istraživanja o proizvodima ili kupcima u elektronskom obliku i/ili preko telefona
(Pravni osnov: legitimni interes za unapređenje naših proizvoda i performansi servisa)

Zaštita i odbrana naših prava.
(Pravni osnov: opravdan interes da zaštitimo i odbranimo svoja prava)."

3.4 Registracija

Ako želite da koristite ili dobijete pristup beneficijama koje nalažu da se ispune uslovi Ugovora, zahtevaćemo da se registrujete. Prilikom registracije, prikupićemo lične podatke neophodne za ispunjavanje ugovornih obaveza (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, ako je primenjivo, podatke o željenom načinu plaćanja ili o vlasniku računa, PDV), kao dodatne podatke na dobrovoljnoj osnovi, ako je primenjivo.

3.5 Dnevničke datoteke

Svaki put kada koristite internet, Vaš pretraživač prenosi određene informacije koje pohranjujemo u takozvane dnevničke datoteke.

Dnevničke datoteke ćemo čuvati u kratkom vremenskom periodu kako bismo utvrdili da li dolazi do prekida u pružanju usluga, kao i zbog bezbednosnih razloga (npr. da bismo ispitali pokušaje hakerskih napada) i nakon toga ćemo ih obrisati. Datoteke koje treba održavati u svrhu evidencije neće biti obrisane sve dok se ne reši dati incident, a pojedine datoteke mogu biti prosleđene i istražnim organima.

Takođe, dnevničke datoteke koristiće se i za analizu (bez IP adrese ili bez potpune IP adrese).

U dnevničkim datotekama posebno će se čuvati sledeće informacije:

– IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristup Onlajn ponudi;
– ID mobilnog uređaja ako Onlajn ponudama pristupate putem mobilnog uređaja;
– internet adresa veb-sajta sa koje pristupate Onlajn ponudi (tzv. početna URL adresa ili referentna URL adresa);
– naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristup Onlajn ponudi;
– naziv pristupljenim datotekama ili informacijama;
– datum, vreme i trajanje dobijanja podataka;
– količina prenetih podataka;
– operativni sistem i informacije na internet pretraživaču, uključujući i instalirane dodatke (add-ons) (npr. Flash Player);
– http statusni kod (npr. „Zahtev uspešan” ili „Zahtevana datoteka nije pronađena”).

3.6 Deca

Ova Onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

3.7 Prenos podataka

3.7.1 Prenos podataka drugim kontrolorima

Uopšteno, Vaši lični podaci prosleđuju se drugim kontrolorima samo ako je to potrebno za ispunjavanje ugovorne obaveze ili ako mi sami, ili treća strana, polažemo legitiman interes da se podaci prenesu ili ako ste dali svoju saglasnost. Pojedinosti o zakonskim osnovima mogu se pronaći u odeljku „Svrhe obrade i pravni osnovi”. Treće strane takođe mogu biti druge kompanije iz Bosch grupe. U ovom obaveštenju o zaštiti podataka objašnjeno je u kojim slučajevima se podaci prenose trećoj strani na osnovu opravdanog interesa.

Osim toga, podaci se mogu prenositi drugim kontrolorima kada imamo obavezu da tako postupimo usled zakonskih propisa ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

3.7.2 Pružaoci usluga (uopšteno)

Angažovaćemo spoljne pružaoce usluga za izvršenje zadataka, kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanja ugovorima, raspoređivanje isplata, programiranje, hosting podataka i usluge korisničke podrške. Pružaoce usluga biramo pažljivo i redovno nadgledamo njihov rad, naročito po pitanju marljivog upravljanja podacima i zaštite podataka koje čuvaju. Svi pružaoci usluga obavezni su da podatke čuvaju poverljivo i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga mogu biti i druge kompanije Bosch grupe.

3.8 Trajanje skladištenja i periodi zadržavanja podataka

Po pravilu, Vaše podatke ćemo čuvati sve dok je to potrebno da bismo Vam ponudili naše Onlajn ponude i povezane usluge ili dokle god imamo opravdan interes za čuvanje podataka (npr. možemo imati opravdan interes za slanje pošiljaka marketinške prirode i nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim ostalim slučajevima Vaši lični podaci će biti obrisani, izuzev podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. u skladu sa poreskim i trgovačkim propisima, dužni smo da određeni vremenski period držimo na raspolaganju dokumenta kao što su ugovori i fakture usled perioda zadržavanja).

4. Korišćenje naših mobilnih aplikacija

Osim naših Onlajn ponuda, nudimo i mobilne aplikacije („Aplikacije” (Apps)), koje možete preuzeti na svom mobilnom uređaju, a osim podataka koje prikupljamo na veb-sajtovima, dodatne lične podatke prikupljamo i putem naših aplikacija koje nastaju upravo kao rezultat upotrebe mobilnih uređaja.

5. Sigurnost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime obavezni su da čuvaju poverljivost podataka i da poštuju važeće zakone o zaštiti podataka. Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere da bismo osigurali odgovarajući nivo sigurnosti i da bismo zaštitili Vaše podatke kojima upravljamo, a naročito da bismo ih zaštitili od neželjenog ili nezakonitog uništavanja, upravljanja, gubitka, promene ili neovlašćenog otkrivanja ili pristupa. Naše sigurnosne mere kontinuirano se poboljšavaju u skladu sa tehnološkim napretkom.

6. Prava korisnika

Da biste ostvarili svoja prava, koristite detalje navedene u odeljku „Kontakt”, pri čemu morate imati na umu da je moguća isključivo Vaša lična identifikacija.

6.1 Pravo na informacije i pristup

Imate pravo da dobijete potvrdu od nas da li će se Vaši lični podaci obrađivati i, ukoliko je odgovor potvrdan, da dobijete pristup svojim ličnim podacima.

6.2 Pravo na ispravku i brisanje podataka

"Imate pravo da tražite da ispravimo netačne lične podatke u vezi sa Vama, bez nepotrebnog odlaganja. Uzimajući u obzir svrhu obrade podataka, imate pravo da zatražite da Vaši podaci budu kompletirani, uključujući i dopunsku izjavu.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni za obračun ili računovodstveno stanje ili koji podležu zakonskom periodu zadržavanja. Međutim, ako nije potreban pristup takvim podacima, zabranjeno je obrađivati te podatke (pogledati u nastavku)."

6.3 Ograničenje obrade podataka

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za to.

6.4 Neodobravanje obrade podataka

Imate pravo da ne odobrite obradu podataka u bilo kom trenutku i lični podaci više neće biti obrađivani, osim ukoliko je potrebno ispoštovati zakonske uslove i za dalju obradu dati opravdane razloge koji su izvan vaših interesa, prava i sloboda ili ukoliko je potrebno uspostaviti, izvršiti ili odbraniti zakonske zahteve.

6.5 Neodobravanje obrade podataka na osnovu pravnog osnova „opravdan interes

Osim toga, imate pravo da ne odobrite obradu podataka u bilo kom trenutku ukoliko se takav zahtev zasniva na opravdanom interesu. Lični podaci više neće biti obrađivani, osim ukoliko je potrebno ispuniti zakonske uslove u skladu sa zahtevima koji prevazilaze Vaša prava.

6.6 Povlačenje saglasnosti

U slučaju da ste pristali na obradu ličnih podataka, imate pravo da povučete saglasnost sa trenutkom neposrednog stupanja na snagu. Zakonitost obrade podataka pre Vašeg opoziva ostaće nepromenjena.

6.7 Prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje ste nam dostavili dobijete u strukturiranom, često korišćenom i kompjuterski „čitljivom” formatu ili – ukoliko je to tehnički izvodljivo – da zahtevate da podatke prenesemo trećem licu.

6.8 Pravo na žalbu nadzornom organu

"Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu. Žalba se može podneti nadležnom organu prema mestu ili državi Vašeg prebivališta ili nadležnom organu koji je odgovoran za kompaniju Bosch.

7. Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo izmene naših mera sigurnosti i zaštite podataka ukoliko je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima, izmenićemo zaštitu podataka u skladu s tim. Stoga uzmite u obzir aktuelnu verziju našeg Obaveštenja o zaštiti podataka jer je podložna promenama.

8.Kontakt informacije

Ukoliko želite da nam se obratite, kontakt adresu ćete pronaći u odeljku „Kontrolor”.

Da bismo potvrdili Vaša prava, preporučujemo Vam da kontaktirate sa odgovornim licem za zaštitu podataka zbog pitanja o kršenju zaštite podataka, kao i zbog predloga i žalbi u vezi sa obradom ličnih podataka:

G-din
Matijas Gubel (Matthias Goebel)
Odgovorno lice za zaštitu podataka Bosch grupe
Sigurnost i privatnost podataka Bosch grupe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Königstrasse 20
70173 Štutgart
Nemačka
ili
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Datum pravosnažnosti

15.05.2018; verzija: 1.0