Skip Navigation Links

Политика за защита на личните данни

Роберт Бош ЕООД и отдел Термотехника (наричано по-нататък "Bosch“ или "Ние“ или "Нас") ви приветства на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти"). Благодарим ви за интереса ви към нашата компания и към нашите продукти и услуги.

По-долу можете да прочетете и да разпечатате политиката ни за защита на личните ви данни.

1. ТТ уважава поверителността на личните ви данни

2. Администратор на лични данни

3. Събиране, обработване и ползване на лични данни

4. Използване на мобилните ни приложения

5. Сигурност

6. Потребителски права

7. ромени в политиката за защита на личните данни

8. Контакти

9. Дата на влизане в сила

Молим ви да имате предвид, че ще получите достъп до TIS приложението, само след като потвърдите, че сте прочели и сте се запознали с Политиката ни за защита на личните данни.

1. ТТ уважава поверителността на личните ви данни

Защитата на личната ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението ви в нашите онлайн оферти, поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

2. Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните ви данни; изключенията са посочени в политиката за защита на личните данни.

Данни за контакт с нас:

Роберт Бош ЕООД

бул. Черни връх 51Б

1407 София

3. Събиране, обработване и ползване на лични данни

3.1 Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, напр.: имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни по договора, счетоводни данни и данни за плащанията, които са израз на самоличността на лицето.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси), само когато има законово основание за това или вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрацията.

3.2 Обработвани категории данни

Обработват се следните категории лични данни:

• Данни за контакт: (напр. име, тел. номер, имейл адрес, IP адрес)

• Идентификационни данни на договора: (напр. договорни взаимоотношения, продуктови или юридически интереси)

• Клиентско досие

• Сума по договора и данни за плащането

• Данни за планирането и регулирането

3.3 Цели на обработването и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, ангажирани от нас, обработваме личните ви данни за следните цели:

• Изпълнение на договорни отношения съгласно договорните условия според сервизния договор.
(Правно основание: Изпълнение на договорни задължения). Молим ви да имате предвид, че сте длъжни да ни предоставите всички необходими данни за изпълнение на договорните ни задължения според сервизния договор. Неизпълнението на това условие може да доведе до загубата на правата ви съгласно договора."

• Мениджмънт на рекламациите на клиентите.
(Правно основание: Обоснован интерес за усъвършенстване на нашите продукти, услуги и онлайн оферти).

• Решаване на проблемите в сервиза, както и от съображения за сигурност.
(Правно основание: Изпълнение на правните ни задължения в сферата на сигурността на личните данни и обоснован интерес за отстраняване на проблемите в сервизната дейност, както и защита на сигурността на нашите оферти).

• Проучвания на продуктите и клиентите, извършвани електронно и/или по телефона.
(Правно основание: Легитимен интерес за подобряване на производителността на нашите продукти и услуги).

• Опазване и защита на правата ни.
(Правно основание: Обоснован интерес от наша страна за опазване и защита на правата ни).

3.4 Регистрация

Ако желаете да ползвате/ да получите достъп до услуги, които изискват сключване на договор, ние ще Ви помолим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за оформянето и изпълнението на договора (напр. име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, данни за предпочитания начин на плащане и за титуляра на сметката, № по ДДС), както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа.

3.5 Лог файлове

Всеки път, щом влезете в интернет, браузърът ви предава определена информация, която съхраняваме в т. нар. лог файлове.

Ние запазваме лог файловете за кратко време, само за да идентифицираме смущенията в услугата и от съображения за сигурност (напр. за да изясним опитите за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

Лог файловете се използват и за целите на анализа (без или с непълен IP адрес)."

В лог файловете се съхранява по-специално следната информация:

– IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, използвано за достъп до онлайн офертата;

– ID на мобилното устройство, ако за достъп до онлайн офертите е използвано мобилно устройство;

– Интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т. нар. URL адрес за произход или препращане);

– Име на доставчика на услуги, използван за достъп до онлайн офертите;

– Имена на заредените файлове или информация;

– Дата и час, както и продължителност на престоя в сайта;

– Количество прехвърлени данни;

– Операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително за инсталираните добавки (напр. Flash Player);

– Код на статуса на http (напр. ""Успешно търсене"" или ""Търсеният файл не е намерен"").

3.6 Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16-годишна възраст.

3.7 Прехвърляне на данни

3.7.1 Прехвърляне на данни към други администратори

По принцип личните ви данни се препращат на други администратори, ако това е необходимо за изпълнение на договора, в случай, че ние или третата страна имаме обоснован интерес за прехвърлянето или ако сте дали съгласието си за това. Детайли за правните основания ще намерите в раздела "Цели на обработката и правни основания". Трети страни могат да бъдат и други компании от Бош Групата. В политиката за защита на личните данни е пояснено кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори, ако сме задължени да го направим поради законови разпоредби или подлежащи на изпълнение административни или съдебни разпореждания.

3.7.2 Доставчици на услуги (обща информация)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи като продажбени и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от Бош Групата.

3.8 Срок на съхранение; период на запазване

По принцип съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим нашите онлайн оферти и услугите, свързани с тях, или докато имаме обоснован интерес към по-нататъшното съхранение на данните (напр. след изпълнение на договорните ни задължения може да имаме обоснован интерес от директен маркетинг по пощата). Във всички останали случаи изтриваме личните ви данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. длъжни сме да пазим документи от типа на договори и фактури за определен период от време поради сроковете на съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство).

4. Използване на мобилните ни приложения

Освен нашите онлайн оферти предлагаме и мобилни приложения ("Apps"), които можете да изтеглите на мобилното си устройство. Освен данните, събрани от уеб сайтовете, събираме и допълнителни лични данни чрез приложенията, които са свързани конкретно с използването на мобилно устройство.

5. Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да съблюдават разпоредбите на приложимите закони за защита на личните данни. Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

6. Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел "Контакти". При това, ви молим да се уверите, че е възможна недвусмислена идентификация на вашата самоличност.

6.1 Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват или не и, ако е приложимо, достъп до личните ви данни.

6.2 Право на коригиране и изтриване:

Имате право да получите от нас незабавно коригиране на неверни лични данни. Като се вземат предвид целите на обработването, имате право да поискате допълване на личните ви данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Това не се отнася за данни, необходими за целите на фактурирането и осчетоводяването, или които са предмет на задължителен период на запазване. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (за справка, по-долу).

6.3 Ограничаване на обработването:

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните ви.

6.4 Възражение срещу обработването на лични данни:

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни от наша страна. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим - в съответствие със законовите изисквания - убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите интереси, права и свободи или за подаване, изпълнение или защита на правни искове.

6.5 Възражение срещу обработването на данни, базирано на правното основание за "обоснован интерес":

Освен това имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите права.

6.6 Оттегляне на съгласието:

В случай, че сте се съгласили с обработването на личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

6.7 Преносимост на данните:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

6.8 Право на жалба до надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас. Това е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес:
София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
телефон: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg

7. Промени в политиката за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се изисква поради техническото развитие. В такива случаи ще изменяме политиката за защита на личните данни по съответстващия начин. Молим ви да спазвате актуалната версия на политиката за защита на личните данни.

8. Контакти

В случай, че искате да се свържете с нас, можете да ползвате адреса, посочен в раздела "Администратор".

За да защитите вашите права, за предложения и жалби относно обработването на личните ви данни, както и за оттеглянето на вашето съгласие, Ви препоръчваме да се свържете с комисаря по защита на данните на Група Бош:

г-н
Matthias Goebel
Групов комисар за защита на личните данни
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
Germany

или

имейл до:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Дата на влизане в сила

15.05.2018; Версия 1.0