Skip Navigation Links

Informacje o polityce prywatności

Robert Bosch Sp. z o.o. (w dalszej części "TT“ bądź „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Poniżej mogą Państwo przeczytać lub wydrukować informację o ochronie danych.

1. TT szanuje Państwa prywatność
2. Podmiot odpowiedzialny
3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
4. Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych
5. Bezpieczeństwo
6. Prawa użytkowników
7. Zmiana informacji o polityce prywatności
8. Kontakt
9. Stan na

Informujemy, iż dostęp do aplikacji TIS otrzymają Państwo tylko wtedy, gdy potwierdzone zostanie to, że przeczytano i wzięto pod uwagę niniejsze Oświadczenie o ochronie danych.

1. TT szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

2. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest TT; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco: Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska.

3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

3.1 Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

3.2 Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
• dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową)
• historia klienta
• dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze
• dane planowania i kontrolne

3.3 Przetwarzanie danych i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Wypełnianie zobowiązań umownych zgodnych z naszymi warunkami umownymi zawartymi w umowie Autoryzacyjnej.
(podstawy prawne: wypełnienie zobowiązań umownych). Należy pamiętać, iż są Państwo zobowiązani do przekazania nam wszystkich danych wymaganych do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umowy Autoryzacyjnej. Naruszenie tego warunku może prowadzić do utraty praw z umowy.

• Zarządzanie skargami klientów
(podstawy prawne: uzasadnione zainteresowanie ulepszeniem naszych produktów, usług oraz ofert internetowych).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

• Elektroniczne i / lub telefonicznie ankiety dotyczące produktów lub klientów
(podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes administratora danych mający na celu poprawę wydajności naszych produktów i usług).

• Zachowanie i obrona naszych praw
(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)."

3.4 Rejestracja

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje dotyczące żądanego rodzaju płatności bądź posiadacza konta) oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.

3.5 Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika. Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym. Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
– adres ID telefonu, jeżeli obsługa systemu online następuje poprzez telefon;
– adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
– nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;;
– nazwa pobranych plików bądź informacji;
– data i godzina oraz czas trwania pobierania;
– ilość przesłanych danych;
– system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
– kod statusu http (np. ""zapytanie powiodło się"" lub ""nie znaleziono żądanego pliku"").

3.6 Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

3.7 Przekazywanie danych

3.7.1 Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

3.7.2 Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

3.8 Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

4. Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych

Obok naszej oferty online udostępniamy aplikacje mobilne, które mogą Państwo pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi pobieranymi na stronach internetowych pobieramy poprzez nasze aplikacje mobilne dalsze dane osobowe wynikające konkretnie z użycia mobilnego urządzenia końcowego. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

5. Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

6. Prawa użytkowników

W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

6.1 Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

6.2 Prawo do skorygowania i usunięcia danych:

Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

6.3 Ograniczenie przetwarzania:

Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

6.4 Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

6.5 Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

6.6 Odwołanie zgody:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

6.7 Możliwość przenoszenia danych:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

6.8 Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:

"Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (i jego następców prawnych)
Adres siedziby:
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
POLSKA
Telefon 22 531 03 00
Fax: 22 531 03 01
Email: kancelaria@giodo.gov.pl"

7. Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

8. Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny"

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):

Pan
Matthias Goebel
Pełnomocnik ds.
bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 21
70173 Stuttgart
Germany
lub
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

9. Stan na

15.05.2018, wersja 1.0