Skip Navigation Links

Adres wydawniczy

Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Nazwa i adres

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu

+48 (0) 22 715 40 00

Wpis do rejestru

KRS 0000051814

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

526-10-27-992

Numer rejestrowy BDO:

000007792

Kapitał zakładowy:

197443600 PLN

Oznaczenie sądu rejestrowego RBPL:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR)

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących obowiązków wynikających z umowy sprzedaży internetowej lub umowy serwisowej.

Platforma dostępna jest tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie angażujemy się w żadne pozasądowe postępowania ugodowe przed zwróceniem się do odpowiednich organów arbitrażu konsumenckiego.