Skip Navigation Links

Obsah

Informácie o ochrane osobných údajov.

1. Robert Bosch odbytová s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie
2. Správca
3. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov
3.1 Spracovávané kategórie osobných údajov
3.2 Princípy
3.3 Účely spracovania a právne tituly
3.4 Registrácia
3.5 Log súbory
3.6 Poskytovanie údajov
3.6.1 Poskytovanie údajov ďalším správcom
3.6.2 Poskytovatelia služieb (obecne)
3.6.3 Poskytovanie príjemcom mimo EEA
3.7 Trvanie uloženia; úložné doby
4. Prehľad a použitie cookies
4.1 Obecne
4.2 Deaktivácia a výmaz cookies
4.3 Prehľad cookies, ktoré používame
4.3.1 Úplne nevyhnutné cookies
4.3.2 Analytické cookies
4.3.3 Reklamné cookies
4.3.4 Reklamné cookies tretích strán
4.3.5 Konverzné cookies
4.3.6 Sledovanie súborov cookies v spojení so sociálnymi pluginmi
5. Webová analýza
6. Používanie retargetingových nástrojov
7. Používanie našich mobilných aplikácií
7.1 Služby pracujúce s polohou
7.2 Spracovanie identifikátora inzercie/reklamného ID
7.3 Analýza aplikácií
8. Používanie sociálnych pluginov
8.1 Obecné informácie
8.2 Metóda dvoch kliknutí
8.3 Informácia o Vašej návšteve.
8.4 Nastavenie v sociálnej sieti
9. Newsletter
9.1 Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie
10. Komunity
11. Externé odkazy
12. Lotérie alebo zľavové akcie
13. Bezpečnosť
14. Práva používateľov
14.1 Prenositeľnosť údajov
14.2 Právo na sťažnosť u dozorného úradu
15. Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov
16. Kontakt

Informácie o ochrane osobných údajov

Robert Bosch s.r.o. (ďalej iba „Bosch”, „my”, „náš” lebo „naša spoločnosť”) je potešená Vašou návštevou našich webových stránok a mobilných aplikácií (spoločne tiež označovaných ako „On-line aplikácie”) a Vaším záujmom o našu firmu a výrobky.

1. Robert Bosch odbytová s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie

Veľmi nám záleží na tom, aby sme chránili Vaše súkromie v priebehu celého procesu spracovania osobných údajov a aby sme chránili aj Vaše obchodné dáta. Osobné údaje, ktoré sme získali pri Vašej návšteve našich on-line aplikácií spracovávame dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť dát sú súčasťou našej firemnej politiky.

2. Správca

Správcom Vašich osobných údajov je Robert Bosch s.r.o.

Tu sú naše kontaktné údaje:

Robert Bosch s.r.o.
Ambrušova 4
Bratislava 821 04
IČO 31 355 579
Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš

3. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

3.1 Spracovávané kategórie osobných údajov

Sú spracovávané nasledujúce kategórie osobných údajov:

– kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa, IP adresa),

– obchodné údaje (napr. zmluvné vzťahy, záujem o uzatvorenie zmluvy alebo výrobky),

– klientska história,

– účtovné a platobné údaje,

– transakčné údaje,

– kvalifikačné údaje (napr. o Vašom preškolení a schopnostiach),

– údaje v partnerských programoch (statusy, body, bonusy).

3.2 Princípy

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, patria medzi ne napr. mená, priezviská, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, obchodné kmeňové údaje, účtovné a platobné údaje, ktoré vyjadrujú identitu osoby. Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba v prípade, že k tomu máme zákonný právny titul alebo ak ste nám udelili súhlas so spracovaním alebo používaním osobných údajov týkajúcich sa danej veci, napr. prostredníctvom registrácie.

3.3 Účely spracovania a právne tituly

My a poskytovatelia služieb, ktorých sme najali, spracovávame Vaše osobné údaje k nasledujúcim účelom:

– Poskytnutie on-line aplikácií pre plnenie zmluvy a zmluvných ustanovení vrátane vyrovnania (právny titul: plnenie zmluvy).

– Vybavenie Vašich otázok, podnetov a poskytnutie informácií o produktoch a službách našej spoločnosti (právny titul: oprávnený záujem).

– Zistenie prerušenia prevádzky a výpadkov (právny titul: splnenie našich právnych záväzkov v rámci bezpečnosti dát a oprávneného záujmu vyriešiť prerušenia a výpadky a zaistiť bezpečnosť našich aplikácií).

– Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán rovnako ako pre prieskum trhu a analýzu dosahu, v rozsahu povolenom zákonom alebo založené na súhlase (právne tituly: súhlas/náš oprávnený záujem, ak je v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže).

– Produktové alebo zákaznícke prieskumy vykonávané telefonicky alebo e-mailom, ak ste k tomu dali výslovný súhlas (právny titul: súhlas).

– Odoslanie e-mailového alebo SMS/MMS newslettera so súhlasom príjemcu (právny titul: súhlas).

– Odosielanie informačných tlačovín poštou so súhlasom príjemcu (právny titul: súhlas).

– Ochrana a obhajoba našich práv (právny titul: oprávnený záujem na ochranu a obhajobu našich práv).

– Účasť v zákazníckych programoch, súťažiach a iných kampaniach (právny titul: súhlas).

– Doručovanie zásielok podľa plnenia zmluvy (právny titul: plnenie zmluvy).

3.4 Registrácia

Ak si budete priať využiť alebo pristupovať k poskytovaným výhodám, požiadame Vás, aby ste sa zaregistrovali. Pri registrácii zbierame údaje nutné pre poskytnutie zvolenej služby, plnenie zmluvy (napr. meno, priezvisko, e-mail, ak je potrebné, tak ďalšie dobrovoľné údaje. Povinné údaje sú označené *).

3.5 Log súbory

Vždy, keď použijete internet, Váš prehliadač odovzdáva určité informácie, ktoré ukladáme v tzv. log súboroch.

Ukladáme log súbory na krátku dobu a iba preto, aby sme odhalili výpadky a z bezpečnostných dôvodov (napr. pre odhalenie možných útokov), potom ich odstraňujeme. Log súbory, ktoré je potrebné z evidenčných dôvodov uchovávať, nie je možné odstrániť, kým nie je príslušný incident úplne uzatvorený a môžu byť, v závislosti na konkrétnom prípade, odovzdané vyšetrujúcim orgánom.

Log súbory sú tiež používané k analytickým účelom (bez alebo s neúplnou IP adresou). Pozrite modul webová analýza, bod č. 5.

V log súboroch sa uchovávajú predovšetkým tieto informácie:

– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, ktoré je použité na prístup k on-line ponukám;

– internetová adresa webovej stránky, z ktorej sa pristúpilo na on-line ponuku (takzvaná zdrojová alebo referenčná URL;

– názov poskytovateľa služby, ktorá bola použitá na prístup na on-line ponuku;

– názvy súborov a informácií, ku ktorým bolo pristupované;

– dátum, čas a doba trvania sťahovania;

– objem stiahnutých dát;

– operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane inštalovaných doplnkov (napr. Flash player);

– kód stavu http (napr. „Požiadavka bola úspešná“ alebo „Požadovaný súbor nenájdený“).

3.6 Poskytovanie údajov

4.1.1 Poskytovanie údajov ďalším správcom

Z princípu sú Vaše osobné údaje poskytované ďalším správcom iba vtedy, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy, v prípade, že tretia strana má oprávnený záujem na poskytnutí alebo ak bol udelený súhlas. Detaily o právnych tituloch je možné nájsť v časti 3.3 Účely spracovania a právne tituly. Tretími stranami môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch. Ak sú údaje poskytované tretej strane na základe oprávneného záujmu, je to vysvetlené v tejto informácii o ochrane osobných údajov.

Údaje môžu byť poskytované ďalším správcom tiež v prípade, že sme povinní to urobiť z dôvodu právnych predpisov alebo vymáhateľných administratívnych alebo súdnych rozhodnutí.

4.1.2 Poskytovatelia služieb (obecne)

Poverili sme niekoľko externých poskytovateľov služieb úlohami, ako sú predajné a marketingové služby, správa zmlúv, zariaďovanie platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline zákazníckej linky. Týchto poskytovateľov služieb sme vybrali starostlivo a pravidelne ich kontrolujeme, najmä po stránke zodpovedného nakladania a ochrany údajov, ktoré uložili. Všetci poskytovatelia služieb sú viazaní dodržiavaním mlčanlivosti a zákonných predpisov. Poskytovatelia služieb môžu byť aj iné firmy skupiny Bosch.

4.1.3 Poskytovanie príjemcom mimo EEA

Je možné, že budeme tiež poskytovať údaje príjemcom nachádzajúcim sa mimo EEA v takzvaných tretích krajinách. V takých prípadoch zaistíme ešte pred poskytnutím, že príjemca zaistí zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov (napr. vďaka rozhodnutiu o primeranosti vydanom Európskou komisiou pre príslušnú krajinu alebo vďaka zmluve s príjemcom, založenej na tzv. EÚ štandardných zmluvných doložkách) alebo ak s takýmto poskytnutím vyjadríte súhlas.

Prehľad príjemcov v tretích krajinách nájdete tu:

3.7 Trvanie uloženia; úložné doby

Z princípu uchovávame Vaše údaje iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre poskytovanie našich on-line aplikácií a služieb s nimi spojených alebo tak dlho, kým máme na uložení dát oprávnený záujem. Vo všetkých ostatných prípadoch sú Vaše osobné údaje odstránené, s výnimkou osobných údajov, ktoré musíme uchovávať pre splnenie právnych záväzkov (napr. sme povinný po určitú dobu mať k dispozícii dokumenty, ako sú zmluvy a faktúry, aby sme splnili požiadavky daňových a obchodných zákonov).

4. Prehľad a použitie cookies

4.2 Obecne

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača vo chvíli, kedy navštevujete on-line aplikáciu. Ak túto on-line aplikáciu navštívite znovu, Váš prehliadač pošle obsah cookies späť k príslušnej aplikácii a tým umožní opätovnú identifikáciu koncového zariadenia. Čítanie cookies nám umožňuje navrhnúť naše on-line aplikácie optimálne pre Vás a Vám umožňuje ich jednoduchšie používanie.

4.3 Deaktivácia a výmaz cookies

Keď navštívite naše internetové stránky, budete vo vyskakovacom okne vrstvy cookies požiadaný, či si želáte povoliť cookies, ktoré sú nainštalované na našej stránke, alebo či si ich želáte v nastaveniach deaktivovať.

Ak sa rozhodnete cookies zablokovať, vo Vašom prehliadači je nastavené odhlasovacie cookie. Toto cookie slúži iba na priradenie Vášho vyjadrenia. Deaktivácia cookies môže znemožniť používanie niektorých individualizovaných funkcií našich internetových stránok. Prosím, zoberte na vedomie, že z technických dôvodov môže byť odhlasovacie cookie nastavené iba v prehliadači, v ktorom bolo zvolené.

Ak cookie zmažete alebo použijete iný prehliadač, alebo iné koncové zariadenia, musíte sa znovu odhlásiť.

Zvolené preferencie sa nepoužijú pre cookies, ktoré sú nastavené pri Vašich návštevách internetových stránok tretích strán, pochádzajúcich od iných poskytovateľov.

Váš prehliadač Vám umožňuje kedykoľvek zmazať všetky cookies. Prosím, nahliadnite do pomocníka Vášho prehliadača pre pokyny, ako výmaz vykonať. Ale to môže viesť k tomu, že niektoré individualizované funkcie už nebudú dostupné.

Spravovať a deaktivovať cookies tretích strán môžete tiež na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Pretože túto webovú stránku neprevádzkujeme, nie sme za ňu zodpovední a nemôžeme ovplyvniť obsah a dostupnosť.

4.4 Prehľad cookies, ktoré používame

V tejto časti nájdete prehľad cookies, ktoré používame.

4.4.1 Úplne nevyhnutné cookies

Určité cookies sú nutné k tomu, aby sme mohli bezpečne poskytovať naše on-line aplikácie. Do tejto kategórie patria napr.:

– cookies, ktoré identifikujú alebo autentizujú používateľa;

– cookies, ktoré dočasne ukladajú určité používateľské vstupy (napr. obsah nákupného košíka alebo on‑line formuláre);

– cookies ukladajúce určité používateľské preferencie (napr. vyhľadávanie alebo nastavenie jazyka);

– cookies ukladajúce dáta, aby umožnili neprerušované prehrávanie video alebo audio obsahu.

4.4.2 Analytické cookies

Používame analytické cookies, aby sme zaznamenali správanie našich používateľov pri používaní stránok a štatisticky ich vyhodnotili (napr. zakliknuté reklamné bannery, vložené vyhľadávacie otázky).

4.4.3 Reklamné cookies

Používame tiež cookies pre reklamné účely. Profily správania, ktoré boli vytvorené s týmito súbormi cookies (napr. reklamné bannery, na ktoré ste klikli, navštevované podstránky, zadané vyhľadávacie otázky), sa používajú na zobrazovanie inzerátov alebo ponúk prispôsobených Vašim záujmom („reklama založená na záujmovom správaní“).

4.4.4 Reklamné cookies tretích strán

Ďalej umožňujeme ďalším firmám vyhodnocovať údaje našich používateľov prostredníctvom reklamných cookies. To nám a tretím stranám umožňuje ukázať používateľov našich inzerátov založených na záujmových základoch, ktoré sú založené na analýze celkového správania používateľov (napr. reklamné bannery, navštevované podstránky, zadané vyhľadávacie otázky), a to bez obmedzenia našich on-line aplikácií.

4.4.5 Konverzné cookies

V prípade, že ste sa dostali na našu stránku cez reklamu u nášho príslušného partnera, naši partneri nastavujú na Vašom počítači cookies pre sledovanie presmerovaní („presmerovacie cookies”). Tieto cookies strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určitú stránku, ktorú prevádzkujeme, a cookie ešte nevypršalo, môžeme my a príslušný partner sledujúci presmerovanie vidieť, že určitý používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Informácie zistené prostredníctvom presmerovacích cookies sú používané na vytvorenie presmerovacích štatistík a na zistenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú reklamu a boli presmerovaní na stránky tagom pre sledovanie presmerovania.

4.4.6 Sledovanie súborov cookies v spojení so sociálnymi pluginmi

Niektoré stránky on-line aplikácií obsahujú obsah a služby od iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktorí môžu zase používať cookies a aktívne súčasti. Nemôžeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov vykonaných týmito poskytovateľmi. Ďalšie informácie o sociálnych pluginoch nájdete v časti Sociálne pluginy.

5. Webová analýza

Potrebujeme štatistické informácie o používaní našich on-line aplikácií, aby sme ich mohli navrhnúť používateľsky prívetivejšie, mohli merať ich dosah a vykonávať prieskum trhu. Používame k tomu analytické webové nástroje opísané pod odkazom.

Používateľské profily vytvorené týmito nástrojmi pomocou analytických cookies alebo vyhodnocovaním log súborov neobsahujú osobné údaje. Nástroje buď nepoužívajú IP adresy vôbec, alebo ich skracujú okamžite po získaní.

Nástroje ponúkajú procesné údaje iba ako spracovatelia podľa našich pokynov a nie pre svoje vlastné účely.

Prosím, vezmite na vedomie, že pri používaní odhlasovacích cookies sa funkčnosť odhlásenia vzťahuje vždy k zariadeniu alebo prehliadaču a platí teda iba pre v tú chvíľu používané zariadenie alebo prehliadač. V prípade, že budete používať niekoľko koncových zariadení alebo prehliadačov, musíte sa odhlásiť na každom zariadení a v každom prehliadači, ktorý použijete. Okrem iného sa môžete úplne vyhnúť vytváraniu používateľských profilov úplnou deaktiváciou používania cookies; informácie k tomu nájdete v časti 4.2 Deaktivácia a mazanie cookies.

V nasledujúcom odkaze nájdete informácie o ponuke každého nástroja a/alebo tiež o tom, kde ste schopný vznášať námietky proti spracovaniu údajov daným nástrojom.

6. Používanie retargetingových nástrojov

Pre optimalizáciu nášho on-line marketingu používame retargetingové technológie. Vďaka tomu by mala byť internetová aplikácia uspôsobená tak, aby bola pre Vás zaujímavejšia a aby bola prispôsobená Vašim potrebám. Používaním cookies, v ktorých je uložená informácia o Vašom záujme o naše výrobky a služby, a ďalej pomocou analýzy Vášho správania Vám môžeme na stránkach našich retargetingových partnerov poskytovať individuálnu reklamu podľa Vašich záujmov. Prebieha to ale anonymizovane, takže Vás nie možné prostredníctvom retargetingu identifikovať.

Ak si neželáte, aby naša spoločnosť a jej retargetingoví partneri používali príslušné retargentingové cookies, postupujte podľa časti 4.2. Deaktivácia a mazanie cookies.

7. Používanie našich mobilných aplikácií

Okrem našich on-line ponúk ponúkame tiež mobilné aplikácie („Apps”), ktoré si môžete stiahnuť na mobilné zariadenie. Okrem údajov zhromaždených na webových stránkach zhromažďujeme ďalšie osobné údaje prostredníctvom našich aplikácií, ktoré vyplývajú konkrétne z používania mobilného zariadenia. To je podmienené predchádzajúcim udelením súhlasu.

7.1 Služby pracujúce s polohou

Naše aplikácie zahŕňajú takzvané služby založené na mieste, ktoré Vám poskytujú špeciálne ponuky prispôsobené Vášmu miestu. Pri využívaní tejto služby zhromažďujeme posledné tri miesta GPS dodané mobilným zariadením a Vašu IP adresu, ak udelíte súhlas. Nevytvárame profil pohybu. Túto službu môžete deaktivovať v nastavení príslušnej aplikácie alebo v nastavení operačného systému mobilného zariadenia alebo ju dočasne pozastaviť, bez ovplyvnenia základnej funkcie aplikácie.

7.2 Spracovanie identifikátora inzercie/reklamného ID

Pre reklamné účely používame s Vaším súhlasom tzv. „Identifikátor inzercie” (IDFA) pre zariadenia iOS a tzv. „Reklamné ID” pre zariadenia Android. Ide o jedinečné, ale nie personalizované a nie trvalé, identifikačné čísla pre určité koncové zariadenia poskytované iOS alebo Android. Zber dát nie je spojený s ďalšími informáciami týkajúcimi sa zariadenia. Používame identifikačné čísla, ktoré Vám poskytujú personalizované reklamy a analyzujú Vaše využitie. Používanie týchto čísel vypnete, keď aktivujete (pre zariadenie so systémom iOS) možnosť „bez sledovania reklám” v nastavení zariadenia v sekcii „Ochrana osobných údajov“ – „Reklamy” alebo pre zariadenia s Androidom aktivujete v nastavení Google v časti „Reklamy“ možnosť deaktivovať reklamy založené na záujmoch. Môžeme iba vykonať nasledujúce opatrenie: Meranie interakcie s bannermi tým, že počítame počet zobrazení reklamného bannera bez kliknutí („capping frequency“), mieru preklikov, hodnotenie jedinečného použitia („jedinečný používateľ“) a bezpečnostných opatrení, boj proti podvodom a riešenie problémov. V nastavení zariadenia môžete vždy zrušiť vypnutie IDFA alebo reklamného ID („znovu nastaviť ID reklamy“); je potom vytvorené nové identifikačné číslo, ktoré nie je kombinované so skôr zhromaždenými dátami. Upozorňujeme, že pri používaní príslušného identifikačného čísla nie je nutné používať všetky funkcie našej aplikácie.

7.3 Analýza aplikácií

Potrebujeme štatistické informácie o využívaní našich on-line aplikácií, aby sme ich navrhli používateľsky prívetivejšie, aby sme mohli vykonávať meranie rozsahu a výskum trhu. Pre tento účel používame nástroje analýzy aplikácií opísané v tejto časti. Profily využitia vytvorené týmito nástrojmi nie sú spojené s osobnými údajmi. Nástroje buď vôbec nepoužívajú používateľské adresy IP, alebo ich okamžite skrátia pri zbere dát. Predajcovia nástrojov spracovávajú dáta iba ako procesy, ktoré podliehajú našim smerniciam, a nie pre vlastné účely. Nájdete tu informácie o každom predajcovi nástrojov a o tom, ako by ste mohli vzniesť námietky proti zberu a spracovaniu dát nástrojom.

8. Používanie sociálnych pluginov

8.1 Obecné informácie

Naša spoločnosť používa na svojich webových stránkach a v mobilných aplikáciách takzvané sociálne pluginy sociálnych sietí, ako Facebooku, Twitteru a Google+. Ide tu o tlačidla ako tlačidlo „To sa mi páči“ na Facebooku.

8.2 Metóda dvoch kliknutí

Pomocou takzvanej metódy dvoch kliknutí Vás chránime pred tým, aby bola Vaša návšteva našich webových stránok štandardne evidovaná a vyhodnocovaná poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak si vyvoláte našu stránku na internete, ktorá obsahuje takéto pluginy, sú najskôr deaktivované. Až keď kliknete na príslušné tlačidlo, pluginy sa aktivujú. Touto aktiváciou vytvoríte spojenie s príslušnou sociálnou sieťou a udelíte svoj súhlas s prenosom svojich dát. Ak kliknete na príslušné tlačidlo, odovzdá sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo do príslušnej sociálnej siete a tam sa uloží. Ak chcete prenos ukončiť, musíte plugin opäť deaktivovať.

8.3 Informácia o Vašej návšteve

Ak ste prihlásený do niektorej sociálnej siete, môže sa tým Vaša návšteva priradiť k tomuto Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby príslušná sociálna sieť spojovala dáta zhromaždené pri Vašej návšteve s Vašimi uloženými členskými údajmi, musíte sa pred kliknutím na tlačidlo sociálneho plugina z príslušnej siete odhlásiť.

8.4 Nastavenie v sociálnej sieti

Účel a rozsah zhromažďovania, ďalšieho spracovania a používania dát sociálnej siete a ďalej Vaše príslušné práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane dát príslušnej sociálnej siete.

9. Newsletter

9.1 Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie

V našich on-line aplikáciách sa môžete prihlásiť k odberu newsletterov. Používame k tomu tzv. postup „dvojitého prihlasovania“, čo znamená, že Vám zašleme newsletter e-mailom, mobilným messengerom, SMSkou alebo oznámením až potom, čo ste preukázateľne potvrdili aktiváciu služby newsletter kliknutím na odkaz v oznámení. Ak si v budúcnosti budete priať newslettery už nedostávať, môžete prihlásenie kedykoľvek ukončiť odvolaním súhlasu. Obvykle môžete svoj súhlas s e-mailovými newslettermi odvolať kliknutím na odkaz, ktorý je odosielaný z danej on-line aplikácie. Objaví sa v nastavení pre správu. Alternatívne nás môžete kontaktovať na adrese v časti Kontakt.

10. Komunity

Ponúkame Vám možnosť stať sa členom jednej z našich komunít. Tu sa môžete zaregistrovať, vytvoriť používateľský profil a komunikovať s ostatnými členmi. Vaše údaje, ktoré sú v ňom vytvorené, sa používajú iba v rozsahu Vášho udeleného súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Prostredníctvom hlavnej stránky v príslušnej komunite si môžete vybrať, či chcete zobraziť konkrétne výpisy svojho používateľského profilu všetkým členom komunity, alebo iba Vašim „priateľom komunity“, alebo či by mali zostať súkromné. Všetky ďalšie dáta, ktoré ste vytvorili v komunitách, napr. vytváraním komentárov alebo obrázkov sú automaticky verejne prístupné a budú prepojené s Vaším používateľským profilom.

11. Externé odkazy

Naše on-line ponuky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – od poskytovateľov, ktorí s nami nie sú spojení. Ak kliknete na takýto odkaz, nemáme žiadny vplyv na zber, spracovanie a použitie dát, ktoré sa mohli kliknutím na odkaz preniesť k tretej strane (napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej je umiestnený odkaz), pretože konanie tretích strán je pochopiteľne mimo našu kontrolu. Neprijímame zodpovednosť za spracovanie týchto osobných údajov tretími stranami.

12. Lotérie alebo zľavové akcie

V prípade, že sa zúčastníte jednej z našich lotérií alebo zľavových akcií, používame Vaše údaje k tomu, aby sme Vás informovali o akejkoľvek výhre a z dôvodu inzercie našich produktov v rozsahu povolenom zákonom alebo ak ste súhlasili. Informácie o jednotlivých lotériách alebo zľavových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.

13. Bezpečnosť

Naši zamestnanci a spoločnosti poskytujúce služby naším menom sú viazané dôvernosťou a dodržiavaním všetkých platných zákonov na ochranu osobných údajov.

Podnikáme všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti a chránili Vaše dáta, ktoré spravujeme, obzvlášť pred rizikami nechceného alebo neoprávneného zničenia, manipulácie, straty, zmeny, neoprávneného zverejnenia alebo neoprávneného prístupu. V závislosti na technologickom pokroku naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme.

14. Práva používateľov

Na presadenie Vašich práv, prosím, použite údaje uvedené v časti Kontakt. Zaistite pritom, prosím, aby sme Vás mohli jednoznačne identifikovať.

Právo na informácie a na prístup: Máte právo získať od nás informácie, či spracovávame Vaše osobné údaje alebo nie; a ak áno, pristupovať k Vašim osobným údajom.

Právo na opravu a zmazanie: Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu zaistili opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. S ohľadom na účely spracovania, máte právo, aby Vaše neúplné osobné údaje boli doplnené, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného prehlásenia. To sa netýka údajov, ktoré sú nutné pre fakturáciu a účtovníctvo alebo pre ktoré platí zákonná úložná doba. Ak však prístup k takýmto údajom nie je nutný, je ich spracovanie obmedzené (pozrite nasledujúce).

Obmedzenie spracovania: Ak sú zákonné požiadavky naplnené – máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov.

Námietka voči spracovaniu osobných údajov: Na spracovanie osobných údajov si u nás môžete kedykoľvek sťažovať. Osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, ak nepreukážeme zhodu s právnymi požiadavkami, ktoré nám poskytujú preukázateľné dôvody pre ďalšie spracovanie a prevažujú Vaše záujmy, práva a slobody alebo ak nepôjde o zaistenie, uplatnenie alebo obranu oprávnených požiadaviek.

Námietka voči priamemu marketingu: Môžete si tiež kedykoľvek sťažovať na spracovanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Prosím, vezmite na vedomie, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrytiu Vašej námietky a použitiu Vašich údajov v rámci už bežiacej kampane.

Námietka voči spracovaniu osobných údajov založená na právnom základe „oprávneného záujmu“: Navyše máte možnosť si kedykoľvek sťažovať na spracovanie Vašich osobných údajov, ak je založené na právnom základe oprávneného záujmu. V tom prípade spracovanie Vašich údajov ukončíme, ak nepreukážeme nutné oprávnené dôvody, vychádzajúce z právnych požiadaviek, ktoré prevážia Vaše práva.

Odoprenie súhlasu: Ak ste už súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek s okamžitou platností odoprieť. Legálnosť spracovania údajov pred Vaším odoprením zostáva nedotknutá.

14.1 Prenositeľnosť údajov

Máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo – ak je to technicky možné – aby sme tieto údaje poskytli tretej strane.

14.2 Právo na sťažnosť u dozorného úradu

Máte právo podať sťažnosť k dozornému úradu. Môžete si sťažovať u dozorného úradu, ktorý je príslušný Vášmu miestu bydliska alebo Vášmu regiónu, alebo u dozorného úradu, ktorý je zodpovedný za nás. Tým je:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
WWW: http://www.dataprotection.gov.sk
E‑mail:ochrana@pdp.gov.sk

15. Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše opatrenia na zabezpečenie dát a ochranu osobných údajov, ak si to vyžiada technický vývoj. V takých prípadoch našu informáciu o ochrane osobných údajov zodpovedajúcim spôsobom doplníme. Preto, prosím, venujte pozornosť platnej verzii „Informácie o ochrane osobných údajov“, pretože tie sa môžu meniť.

16. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, adresu nájdete v časti „Správca“.

Pre uplatnenie Vašich práv a pre návrhy a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a tiež pre odoprenie Vášho súhlasu Vám odporúčame kontaktovať Koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť:

Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
E‑mail: oou@cz.bosch.com

Dátum účinnosti: 15.05. 2018